REGULAMIN ORGANIZACYJNY

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 633, ze późn. zm.).
2.Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy – O&M Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, nr księgi rejestrowej 000000255232 (dalej jako „Gini Clinic”)
3.Regulamin obowiązuje personel oraz pacjentów Gini Clinic, a także osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Gini Clinic w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2.
Cele i zadania

1. Celem działalności Gini Clinic jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
2. Zadaniami Gini Clinic są:
• udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
• promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
• wykonywanie innych zadań Gini Clinic w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.  Gini Clinic realizuje swoje zadania poprzez:
• udzielanie konsultacji lekarskich;
• wykonywanie zabiegów;
• wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
• wystawianie recept oraz zleceń na wyroby medyczne;
• promocję zdrowia i edukację zdrowotną pacjentów.

§ 3.
Struktura organizacyjna

Gini Clinic wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą GINI CLINIC. W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonuje jednostka organizacyjna Gini Clinic, w skład której wchodzą komórki organizacyjne:
1. Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej,
2. Poradnia endokrynologiczna,
3. Poradnia endokrynologiczno – ginekologiczna,
4. Poradnia leczenia niepłodności,
5. Poradnia chorób tarczycy,
6. Poradnia dermatologiczna,
7. Poradnia dermatologiczna dla dzieci,
8. Poradnia wenerologiczna,
9. Poradnia rehabilitacyjna,
10. Poradnia neonatologiczna,
11. Poradnia położniczo – ginekologiczna,
12. Poradnia ginekologiczna,
13. Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt,
14. Poradnia patologii ciąży,
15. Poradnia profilaktyki chorób piersi,
16. Poradnia ginekologii onkologicznej,
17. Poradnia planowania rodziny i rozrodczości,
18. Szkoła rodzenia,
19. Poradnia laktacyjna,
20. Poradnia urologiczna,
21. Poradnia seksuologiczna,
22. Punkt pobrań materiałów do badań,
23. Pracownia cytologiczna,
24. Pracownia histopatologii,
25. Pracownia USG,
26. Pracownia mammografii,
27. Pracownia endoskopii,
28. Punkt pobrań krwi,
29. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy.

§ 4.
Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Gini Clinic wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny:
1. Endokrynologia i diabetologia dziecięca,
2. Endokrynologia,
3. Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość,
4. Położnictwo i ginekologia,
5. Dermatologia i wenerologia,
6. Rehabilitacja medyczna,
7. Fizjoterapia,
8. Neonatologia,
9. Onkologia kliniczna,
10. Ginekologia onkologiczna,
11. Urologia,
12. Seksuologia,
13. Radiologia i diagnostyka obrazowa,
14. Medycyna rodzinna,
15. Pielęgniarstwo położnicze,
16. Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
17. Diagnostyka laboratoryjna.

§ 5.
Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych


1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym Gini Clinic w Warszawie, ul. Dzika 4 lok. 13.
2. Przyjęcia pacjentów odbywają się w dni powszednie, w terminach uzgodnionych z pacjentem  lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego  przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się: osobiście, telefonicznie lub mailowo.
4. W trakcie rejestracji pacjent lub inna osoba dokonująca rejestracji wizyty obowiązany jest podać imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta.
5. Płatność za udzielone świadczenia następuje po udzieleniu świadczenia.
6. Gini Clinic akceptuje następujące formy płatności:gotówka; karta kredytowa/płatnicza; przelew; kod BLIK.
7. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany  jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.
8. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:
• rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
• wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
• udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 7;
• pozytywna kwalifikacja Pacjenta.
9.   Pacjent może odwołać wizytę: telefonicznie lub osobiście.

§ 6.
Dostępność świadczeń zdrowotnych


1. Gini Clinic organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik do Regulaminu.
3. Informacje w sprawie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne wynikających z cennika, o którym mowa w ust.2, Gini Clinic udostępnia poprzez wywieszenie w lokalu zakładu leczniczego oraz zamieszczenie na stronie internetowej gini.clinic.
4. Gini Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach: jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych; w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 8; ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, w tym w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego; w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika; w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe lub znacząco utrudnione.

§ 7.
Jakość świadczeń zdrowotnych


1. Świadczenia zdrowotne w Gini Clinic są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

§ 8.
Dokumentacja medyczna

1. Gini Clinic prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849 – tekst jednolity) oraz przepisach wykonawczych.
2. Gini Clinic zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Gini Clinic udostępnia dokumentację medyczną: do wglądu; przez sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu lub wydruku; przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; na informatycznym nośniku danych.
4. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie skanu i przekazanie w sposób określony w ust. 3 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Gini Clinic nie pobiera opłat.

§ 9.
Prawa i obowiązki pacjenta​

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika lub osoby go zastępującej.
3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
4. Pacjent ma obowiązek:
• przestrzegania postanowień Regulaminu;
• przestrzegania zasad higieny osobistej;
• przestrzegania praw innych pacjentów;
• należytego przygotowania się do wizyty, w tym do realizacji obowiązków określonych w § 5 ust. 7;
• poszanowania mienia Gini Clinic i innych pacjentów.
5.   Na terenie zakładu leczniczego Gini Clinic zabronione jest:
• spożywanie alkoholu;
• palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
• wprowadzenia zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.)
• akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

§ 10.
Zasady dotyczące wizyt.

• Wizyty Pacjentów spóźnionych ulegają automatycznemu skróceniu.
• Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 12 godziny do jej rozpoczęcia, skutkuje koniecznością zapłaty połowy kwoty za zabieg, na który Pacjent był zapisany.
• Odwołanie wizyty przez Pacjenta, w czasie krótszym niż 3 godziny, skutkuje koniecznością zapłaty pełnej kwoty za zabieg,na który Pacjent był zapisany.
• Placówka oraz jej Zespół Medyczny nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie pogorszenia stanu zdrowia Pacjenta w przypadku umyślnego utajenia przez Niego chorób.
• Pakiety są imienne oraz bezzwrotne – nie podlegają dzieleniu się z osobami trzecimi.
• Pakiety są do wykorzystania w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.
• Pakiety obowiązują daną jednostkę chorobową, tj. w ramach pakietu nie diagnozujemy i nie leczymy dodatkowych zmian.

§ 11.
Kierownictwo Gini Clinic

1. Działalnością Gini Clinic, kieruje kierownik podmiotu leczniczego Gini Clinic („Kierownik”).
2. Kierownik prowadzi sprawy Gini Clinic i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Kierownik może powołać zastępcę lub zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakościudzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Gini Clinic oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

§ 12.
Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Gini Clinic współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2022 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz akty wykonawcze do tych ustaw.